Quy chế hoạt động


TRƯỜNG THPT B BÌNH LỤC                                                                      HỘI HỌC SINH LỚP 12A K95-96
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       Bình Lục, ngày 1 tháng 5 năm 2011


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
HỘI HỌC SINH LỚP 12 A KHOÁ 1995-1996

Điều 1. Tên gọi
Hội học sinh lớp 12A khoá 1995 - 1996, trường THPT B Bình Lục, Tỉnh Hà Nam.
Điều 2. Tôn chỉ - Mục đích
Hội học sinh lớp 12A khoá 1995 - 1996, trường THPT B Bình Lục, tỉnh Hà Nam là một tổ chức xã hội tuân thủ luật pháp nhà nước Việt Nam, mang tính tự nguyện của những người đã từng học tại lớp 12A khoá 1995 - 1996, trường THPT B Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Mục đích của hội Cựu học sinh lớp 12A khoá 1995 - 1996, trường THPT B Bình Lục là tập hợp, giao lưu, chia sẻ, cảm thông, gắn bó, đoàn kết, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, công tác, xa hơn nữa là hợp tác, đối tác trong sản xuất kinh doanh...
 Hội là tổ chức của tất cả các bạn có chung tâm nguyện: hướng về cội nguồn, tri ân thày cô kết nối thân ái, tương thân tương trợ và là tấm gương để thế hệ đi sau giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường, của Quê Hương Tiếng trống Bồ Đề, Trống đồng Ngọc Lũ.
Điều 3. Điều kiện tham gia
- Tất cả các bạn đã từng học tại lớp 12A khoá 1995 - 1996, trường THPT B Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
- Thừa nhận Quy chế hoạt động của Hội và TỰ NGUYỆN tham gia Hội.
Các trường hợp đặc biệt khác có nguyện vọng tham gia phải được sự nhất trí của Ban liên lạc cùng toàn thể hội viên trong các cuộc họp toàn thể của Hội.
Điều 4. Quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên:
4.1. Quyền lợi:
4.1.1. Được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề mà Hội đưa ra.
4.1.2. Được Hội động viên thăm hỏi khi gia đình có việc trọng đại (hiếu, hỷ)  hoặc gặp rủi ro, khó khăn trong cuộc sống, công tác (trong khả năng, điều kiện cho phép của Hội).
4.1.3. Được động viên, khích lệ, chúc mừng khi thành lập công ty, mở cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh sản xuất, khi được phong tặng các danh hiệu cao quý như nghệ nhân, bàn tay vàng, giáo sư, tiến sĩ,… con cái của các hội viên đạt thành tích cao trong học tập, công tác:
- Đỗ vào các trường chuyên từ cấp tỉnh trở lên.
- Đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên.
- Thi đỗ Đại học trở lên
- Đạt giải trong các cuộc thi múa hát, âm nhạc, thể dục thể,… thao cấp tỉnh trở lên.
4.2. Nghĩa vụ:
4.2.1. Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế hoạt động, quy định của Hội.
4.2.2. Tích cực tham gia các hoạt động của Hội.
4.2.3. Hoàn thành các nhiệm vụ khi được Hội phân công.
4.2.4. Thường xuyên tuyên truyền tôn chỉ, mục đích, ý nghĩa hoạt động của Hội.
4.2.5. Có trách nhiệm động viên, giúp đỡ các thành viên của Hội trong cuộc sống, học tập, công tác.
4.2.6. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Hội và các thành viên trong Hội. Thông báo kịp thời các vấn đề của mình, các hội viên và gia đình các hội viên cho Hội, Ban liên lạc như:  Hiếu, Hỉ, ốm đau, rủi ro,.... thay đổi công việc, chỗ ở, điện thoại .....
Điều 5. Hệ thống tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Hội
5.1. Nguyên tắc hoạt động
- Hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, công khai.
- Quy chế, quy định thông qua tại mỗi kỳ hội nghị toàn thể hoặc được đa số hội viên thông qua là định hướng xuyên suốt, chỉ đạo mọi hoạt động của Hội.
- Điều hành, lãnh đạo tổ chức các hoạt động của Hội giữa các kỳ hội nghị là Ban liên lạc của Hội.
- Ban liên lạc do hội nghị toàn thể của Hội hoặc toàn thể Hội viên tín nhiệm đề cử, giới thiệu và thống nhất thông qua.
- Bao gồm: 01 trưởng ban, 06 uỷ viên
- Nhiệm kỳ của Ban liên lạc là 05 năm.
          Năm năm một lần tổ chức Đại hội tại trường THPT B Bình lục. Thành phần: có sự tham gia của các thày cô giáo cũ, đại diện Nhà trường, quan khách  và nếu có điều kiện tổ chức cả vợ, chồng, con các thành viên.
          Thời gian, thời điểm cụ thể của từng kỳ họp do Ban liên lạc bàn bạc, thống nhất, quyết định.
        Mọi thông tin, liên lạc, báo cáo triển khai hoạt động của Hội được trao đổi, thảo luận, thông báo trực tiếp, gián tiếp qua các phương tiện thông tin hoặc đăng tải, thảo luận công khai trên diễn đàn trực tuyến của Hội tại địa chỉ : http://binhlucb12a9396.blogspot.com
5.2. Ban liên lạc
Ban liên lạc được thành lập dựa trên tinh thần tự nguyện của các thành viên, các thành viên trong ban liên lạc không được hưởng phụ cấp hay bất kỳ quyền lợi nào khác các hội viên trong hội.
5.1.1. Nhiệm vụ:
- Tổ chức, điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội.
- Là đầu mối liên lạc, kết nối giữa các hội viên trong Hội, giữa Hội với  trường xưa, thày cũ, với các Hội khác...
+ Trưởng ban: phụ trách chung, phân công, giám sát nhiệm vụ của các uỷ viên, là đầu mối liên lạc giữa các uỷ viên và các thành viên trong Hội.
+ Các uỷ viên: Trợ giúp cho trưởng ban đảm trách các công việc chuyên môn và phụ trách các khu vực được phân công.
- Các thành viên của Ban liên lạc họp tối thiểu 01 lần/năm (có thể mở rộng Ban liên lạc và các Hội viên khác). Có thể họp trực tiếp hoặc trực tuyến.
5.1.2. Danh sách Ban liên lạc.
1. Trần Nhật Linh: Trưởng ban
2. Trần Thị Khuy: Thủ quỹ
3. Phạm Văn Nhung: Phụ trách khu vực Bình Lục
4. Trần Viết Thành: Phụ trách khu vực Bình Lục
5. Trịnh Thị Thơm: Kế toán, phụ trách khu vực Phủ Lý
6. Trần Thị Thu Hiền: Phụ trách khu vực Phủ Lý
7. Trần Trọng Phái: Phụ trách khu vực Hà Nội và các nơi khác
Điều 6. Tài chính của Hội
Hội thực hiện tự quản về tài chính, đảm bảo chi tiêu công khai trên blog của lớp, và báo cáo bằng văn bản tại mỗi kỳ họp mặt, theo nguyên tắc các thành viên báo cáo đề xuất, Trưởng ban liên lạc duyệt chi, kế toán thống kê, thủ quỹ cấp kinh phí, các ủy viên thực hiện giải ngân.
6.1. Nguồn kinh phí của Hội:
+ Hội phí do các hội viên đóng góp theo quy định là: 200.000 đồng/người/kỳ họp(5 năm).
          + Các khoản thu từ hoạt động gây quỹ.
          + Các khoản thu từ ủng hộ, tài trợ của các cá nhân, tập thể.
          + Từ các khoản thu khác.
+ Tất cả các nguồn thu vào Quỹ Hội phải được gửi vào tài khoản chung của Hội do Ban liên lạc điều hành.
Trường hợp đột xuất hoặc tổ chức các hoạt động theo yêu cầu phải đóng góp thêm kinh phí, Ban liên lạc sẽ quyết định và thông báo tới các Uỷ viên và các hội viên sau.
6.2. Chi tiêu của Hội:
Quỹ của Hội được chi vào các khoản sau:
- Chi thăm hỏi khi ốm đau, thai sản…. là: 200.000đ/người (bao gồm các đối tượng sau: Hội viên, cha mẹ đẻ, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, con hội viên, các thày cô cũ đã dạy những năm phổ thông Trung học…).
- Chi mừng đám cưới hội viên, con hội viên là: 200.000đ/người.
- Chi đám Hiếu (Hương, hoa, phúng viếng) là: 300.000đ/người (bao gồm các đối tượng sau: Hội viên, cha mẹ đẻ, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, con hội viên, các thày cô cũ đã dạy những năm phổ thông Trung học…).
- Quà hoặc phần thưởng động viên, khuyến khích cho con các hội viên đạt thành tích cao trong học tập: đỗ Đại học trở lên; thi đỗ vào các trường chuyên cấp tỉnh, đạt giải trong các kỳ thi từ cấp Tỉnh, Thành phố trở lên là: 200.000đ/người/lần.
- Chi cho văn phòng phẩm, in ấn, bưu phí, thông tin liên lạc, xăng xe...
- Chi các khoản chi khác và các trường hợp bất thường do BLL quyết định.
Điều 7. Điều khoản thi hành.
- Quy chế này hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp toàn thể của Hội.
- Ban liên lạc và tất cả các hội viên phải có trách nhiệm triển khai và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của quy chế này.
- Trong quá trình thực hiện có những vấn đề còn chưa hợp lý, phát sinh sẽ cùng nhau bàn bạc, trao đổi, góp ý, xem xét, sửa đổi, bổ sung.
- Quy chế này được đăng trên diễn đàn của Hội tại địa chỉ: http://binhlucb12a9396.blogspot.com   
                                                                                 TM. BAN LIÊN LẠC                                                                                               Trần Nhật Linh1 nhận xét: